PMIDayz 2020 predavanja i predavači

Nikola Ilić

Diplomirani inženjer organizacionih nauka, Product Owner, Certified Agile Humans Trainer i Certified LeSS Practitioner. Drži treninge iz osnova Agilnog i Scruma, i saradnik je Jasmini Nikolić u konsaltingu pri agilnim transformacijama brojnih kompanija u Srbiji i regionu.

Tokom rada u Belgijskom startapu koji se bavi neuromarketinškim istraživanjima, upoznao je sve timove sa agilnim principima i dobrim praksama i oformio Agile Leadership tim. Kao Data Project Manager u ovoj kompaniji, učestvovao je i u projektu za Microsoft koji osvaja prestižnu Quirks nagradu “Global market research project of the year”

Veruje u agilne vrednosti i značaj lokalnih zajednica, i aktivno učestvuje u razvoju agilne zajednice Srbije. Trenirao je ragbi i sa Scrumom se još tada upoznao na “teži” način.


Scrum Escape Room: the PMIDayz’s most exciting team game!

Experience Scrum first hand! Go all the way in one day, from creating a product vision to writing user stories to prioritizing, sprinting and shipping. Enter into the role of Product Owner, Scrum Master or Team Member. Find out what’s going on in cross-functional, self-organized teams and Scrum events, and how it feels to have a shippable product increment after each iteration.

There’s a saying that vision without action is a daydream, and action without vision is a nightmare. In the time of ever-changing priorities, maintaining the connection between the two is getting harder. Agile and Scrum teaches us how to conquer what is unknown and unpredictable and translate it into rhythmic cycles of product creation.

This workshop is designed to teach the most used Agile framework – Scrum. It improves learning experience by simulating Scrum product delivery while experiencing all Agile values and principles. This simulation is a perfect aid to practice all the elements of the Scrum framework: roles, events and artifacts.

The workshop participants will be split into two teams and each person will be assigned with a Scrum role. The goal for each team will be to develop the greatest (surprise!) application ever using the Scrum framework. The product delivery will be split into three sprints. Within each sprint, the players will practice Scrum events: sprint planning, sprint review and retrospective.

Without further ado, let’s nail it (before you scale it.)


Scrum Escape Room: najuzbudljivija timska igra PMIDayza!

Doživite Scrum iz prve ruke! Prođite cijeli put u jednom danu, od stvaranja vizije proizvoda i pisanja korisničkih priča, do postavljanja prioriteta, sudjelovanju u sprintu i isporuke traženog rješenja. Saznajte kako je biti u koži vlasnika proizvoda, SCRUM Master-a ili člana SCRUM tima? Otkrijte što se događa u višefunkcionalnim, samoorganiziranim timovima i sudjelujte u kreaciji proizvoda koji je funkcionalan nakon svakog sprinta, ali raste svakom slijedećom iteracijom.

Stara je izreka – da je sanjarenje – vizija bez djelovanja, a da je djelovanje bez vizije – noćna mora. Već godinama živimo u vremenu stalnih promjena prioriteta – čime veza između vizije i djelovanja postaje sve teža. Agile i Scrum nas uče kako da ono što je nepoznato i nepredvidivo – dovedemo u ritmičke cikluse u kojima se proizvod stvara i raste.

Radionica je osmišljena kako bi dočarala iskustvo isporuke Scrum proizvoda uz istodobno iskustvo svih agile vrijednosti i principa. Ova je simulacija savršena pomoć za vježbanje svih elemenata Scrum okvira: uloga, događaja i proizvoda.

Polaznici radionice će biti podijeljeni u nekoliko timova. Svaka osoba unutar tima će dobiti svoju ulogu u okviru Scrum metodologije. Cilj svakog tima bit će razviti najveću (iznenađenje!) aplikaciju ikad, koristeći Scrum okvir. Isporuka proizvoda bit će podijeljena u tri sprinta. Unutar svakog sprinta igrači će vježbati Scrum događaje: Planiranje, pregled, retrospektivu!


Borna Lulić, mr. sc.

Borna već 19 godina drži edukacije u obrazovnom, javnom i korporativnom sektoru. Karijeru je započeo predajući filozofiju, etiku i logiku, a nakon toga prelazi u Školsku knjigu gdje radi kao urednik. Paralelno s uredničkim poslom, vrlo intenzivno drži stručnu edukaciju diljem cijele Hrvatske te je bio jedan od najtraženijih predavača u Hrvatskoj (cca 1000 održanih predavanja i radionica). Nakon 8 godina rada u Školskoj knjizi prelazi u konzultantsku kuću gdje 7 godina radi kao trener i konzultant, a održava različite edukacije iz poslovnih, interpersonalnih i menadžerskih vještina za menadžment.

Certificiran je za vođenje FranklinCovey treninga, te korištenja SDI alata od strane Personal Strengths Publishing USA, a posjeduje i certifikate Coaching and Mentoring International (CMI) te DVNLP- Njemačkog udruženja za NLP.

Recenzent i promotor knjiga, a napisao je i knjigu o leadershipu za tinejdžere pod nazivom Povratak vitezova u izdanju Planetopije.

U brojkama:

 • 19 godina rada na području edukacije
 • 7 godina kao trener
 • 29 različitih tema treninga
 • 40 korporacija
 • 270 trening dana u posljednje 3 godine

Unpredictable factor Z in PM – perception and mindset

About workshop: The purpose of one-day education is to help participants improve the influence in communication, ie to understand why we often do not understand each other and how to influence that “underwater”, invisible and unpredictable part of the human mind that creates perceptions and mindset that greatly influences the success in communication and projects.

Learning Objectives: At the training the attendees will:

 • Understand why things do not work even though we have clearly communicated them, or what are all these invisible and unpredictable factors affecting the process of understanding in communication
 • Solve the MBTI questionnaire and inform yourself with the 4 dimensions of the human mind and the difference in receiving the information that comes from it
 • Observe the differences between the static and development mindsets, and the proactive and reactive approach
 • Understand the influence and benefit of emotional intelligence on interpersonal relationships and the power it has in building trust through win-win agreements
 • Understand the underlying principles of mindfulness and the influence that they have in the process of communication

Nepredvidiv faktor Z u PM – percepcija i način razmišljanja

Svrha jednodnevne edukacije jest pomoći sudionicima unaprijediti utjecanje u komunikaciji, odnosno razumjeti zašto se često ne razumijemo i kako utjecati na taj, „podvodni”, nevidljivi i nepredvidljivi dio ljudskog uma koji tvori percepciju i mindset, a koji silno utječe na uspjeh u komunikaciji i vođenju projekata.

Ciljevi edukacije: Na treningu polaznici će:

 • Razumjeti zašto stvari ne funkcioniraju iako smo ih jasno komunicirali, odnosno koji su to sve nevidljivi i nepredvidljivi faktori koji utječu na proces razumijevanja u komunikaciji
 • Riješiti MBTI upitnik i upoznati 4 dimenzije ljudskog uma te razlike u primanju informacija koje iz toga proizlaze
 • Uvidjeti razlike između statičnog i razvojog mindseta, te proaktivnog i reaktivnog pristupa
 • Spoznati utjecaj i dobrobiti emocionalne inteligencije na međuljudske odnose te moć koju ima u gradnji povjerenja kroz win-win sporazume
 • Upoznati temeljne principe mindfulnessa i utjecaja koji imaju u procesu komunikacije

Sadržaj

 • Utjecaj percepcije na komunikaciju
 • Ispunjavanje MBTI upitnika i izrada profila, analiza
 • Različite percepcije, različiti stilovi komunikacije i kako se prilagoditi potrebama sugovornika
 • Mentalni sklop i percepcija:
  • Pretpostavke vs propitivanje
  • Krug utjecaja vs krug preokupacija
  • Proaktivno djelovanje nasuprot reaktivnog
  • Statičan vs razvojni mentalni sklop
  • Što zapravo znači pozitivan, a što negativan um
  • Transakcijska analiza – 3 različita mentalna sklopa unutar čovjeka
  • Vizualno, auditivno i kinestetičko utjecanje
 • Izgradnja ozračja povjerenja – win-win sporazumi
 • IQ vs EQ – na koju se inteligenciju valja oslanjati
 • Pristup mindfulnessa PM-u – snaga drugačijeg uma

Nenad Trajkovski

Rođen davnih godina prošlog stoljeća u Zagrebu. Radim u NT consulting kao konzultant, voditelj projekata i kao trener za upravljanje projektima i MS PROJECT. Nekoliko puta nagrađivan kao najbolji predavač na regionalnim konferencijama. Certifikati: PMP, PMI-RMP, PMI-ACP,MCT, MCP, MCTS – Project i MVP – Project. U slobodno vrijeme gledam kroz prozor i brojim automobile koji prolaze ulicom. E da, prijatelji i neprijatelji me iz nepoznatih razloga zovu: Deda!


How to choose and use right methodology for you project

Watefall vs Agile, Scrum vs. Kanban, Processes or people, Communication or Documentation, those are typical questions when you start your new project! Which approach to take? And the answer is: none, and all of them!

If you stick with your processes and your methodology, you will soon or later find yourself in trouble. But if you combine different approaches not only at the beginning of the project but also during your project the success rate will be significantly higher.

In this workshop, we will discuss it! We will cover your problems, and together we will find a solution. I will show you what kind of troubles are you going to face if you do not accommodate your approach, and how to do it. And I will show you how to prepare your team for it!

I will not teach you, I will hear from you, and show you all bottlenecks! Let’s rock the project!


Kako odabrati i koristiti ispravnu metodologiju za svoj projekt

Watefall vs Agile, Scrum vs. Kanban, procesi ili ljudi, komunikacija ili dokumentacija, to su tipična pitanja kada započinjete svoj novi projekt! Kada se pitate – koju metodologiju primijeniti? – odgovor je: nijednu i sve!

Ako se pridržavate svojih unaprijed propisanih procesa i metodologije, prije ili kasnije naći ćete se u problemu, ali ako kombinirate različite pristupe ne samo na početku, nego i tijekom projekta, uspjeh će biti znatno veći.

U ovoj ćemo radionici razgovarati, i zajedno pronaći odgovarajuća rješenja kroz niz primjera iz prakse. Pokazat ću vam s kakvim ćete se nevoljama suočiti ako način vođenja nije prilagođen projektu. Uz pravilan izbor metodologije koja odgovara projektu kojeg vodite pričat ćemo i o problemima pripreme projektnog tima kako bi prihvatili odabrani način rada i dali svoje sugestije

Neću vas učiti, kroz razgovor i žive primjere zajedno ćemo prepoznati zapreke na putu do uspješno dovršenog projekta!

Ne zaboravite – Svaki projekt je jedinstven!